Binbin Jie

Department of Physics

Xiamen University, China